Förslag till allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (dnr 6.1.2-2016:614)

Dnr 3.9:0738/16
Ställd till Skolverket

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget. Föredragande i ärendet har varit Johanna Björk.

Fredrik Malmberg
barnombudsman