Förslag till föreskrifter om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (dnr 6.1.2-2015:650)

Dnr 3.9:0726/16
Ställd till Skolverket

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget. Föredragande i ärendet har varit Johanna Björk.

Fredrik Malmberg
barnombudsman