Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (S2016/07117/SF)

Dnr 3.9:0810/16
Ställd till Socialdepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på promemorian.

Föredragande i ärendet har varit juristen Julia Nordin Johansson.

Fredrik Malmberg
barnombudsman