Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73)

Dnr 3.9:0764/16
Ställd till Socialdepartementet

Inledning

Barnombudsmannens uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och hur den tolkas av FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) i dess allmänna kommentarer och rekommendationer till Sverige.

Utredningens förslag

I det presenterade delbetänkandet föreslås åtgärder för att begränsa möjligheten att använda föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Utredningens slutbetänkande om en samlad översyn av reglerna om föräldraförsäkring och föräldraledighet ska redovisas senast den 2 oktober 2017.

Utredningen konstaterar att dagens bestämmelser om föräldrapenning får konsekvensen att föräldrar som kommer till Sverige med äldre barn kan få rätt till samma mängd föräldrapenning för det äldre barnet som normalt utges vid ett barns födelse, det vill säga 480 dagar. Reglernas utformning leder till att det uppstår en ”överkompensation” i förhållande till det behov av ledighet och ersättning som föräldrar till äldre barn har och medför en långvarig frånvaro från arbete, arbetssökande eller andra aktiviteter som syftar till att föra föräldrarna närmare arbetsmarknaden. Utredningen föreslår därför en begränsning av antalet dagar föräldrarna kan ta ut föräldrapenning för de barn som bosätts i Sverige efter barnets ett- respektive tvåårsdag. Det föreslås att föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar respektive 100 dagar sammanlagt, vilket motsvarar det antal dagar med föräldrapenning en genomsnittlig förälder i Sverige använder efter barnets ett- respektive tvåårsdag. Personkretsen som omfattas av begränsningsregeln är dels föräldrar och barn som kommer från utlandet och som inte tidigare bott i Sverige och dels föräldrar och barn som flyttar tillbaka till Sverige efter bosättning utomlands.

Även barn som flyttar till Sverige och där en eller båda föräldrarna bor i Sverige sedan tidigare kan omfattas. Barn som adopteras omfattas inte av begränsningsregeln.

Barnombudsmannens bedömning

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn.

Inledningsvis vill Barnombudsmannen framhålla att det i viss mån kan ses som en märklig ordning att det i direktiven till delbetänkandet föreslås begränsningar för en viss grupp, när slutbetänkandet syftar till en samlad översyn av reglerna om föräldraförsäkring och föräldraledighet. Utredningen har dock gjort ett gediget arbete utifrån de angivna direktiven.

Barnombudsmannen är positiv till att utredningen vid utformningen av begränsningsregeln utgått från ett genomsnittligt uttag av föräldrapenning. Barnombudsmannen välkomnar vidare utredningens ingående resonemang kring vilka konsekvenser begränsningsregeln får för barn utifrån alla barns rätt till icke-diskriminering i artikel 2 och principen om barnets bästa i artikel 3. I vissa delar anser Barnombudsmannen att barnperspektivet hamnar i skymundan. Utredningen konstaterar att syftet med begränsningen av föräldrapenningen är att förkorta tiden för föräldrarnas etablering på arbetsmarknaden och mycket av fokus hamnar på detta. Barnombudsmannen vill poängtera att även om föräldraförsäkringen ska utformas på ett sätt som främjar etablering på arbetsmarknaden och jämställdhet är dess huvudsakliga syfte att barnet ska kunna utveckla en nära och god kontakt med trygga omsorgspersoner. Barnombudsmannen hade gärna sett att utredningen haft ett tydligare barnfokus och resonemang utifrån ett barnperspektiv i denna del.

Trots att delbetänkandet inte berör den tillfälliga föräldrapenningen vill Barnombudsmannen redan nu framhålla vikten av att utredningens slutliga förslag inkluderar en rätt till tillfällig föräldrapenning även för insatser av socialtjänsten. Som konstateras av utredningen befinner sig många av de barn som träffas av den föreslagna begränsningsregeln i särskilt utsatta situationer. Det är exempelvis många barn som kommit hit tillsammans med sina föräldrar och sökt skydd från traumatiska händelser som kan vara i behov av extra stöd och insatser. Inom ramen för Barnombudsmannens årstema för 2017 om barn på flykt har vi träffat och lyssnat till flera av dessa barn. Vi har sett att de ofta mår väldigt dåligt och kan behöva stöd från såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. Det är då rimligt att föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning för stöd- och behandlingsinsatser från socialtjänsten på samma sätt som föräldrar kan få stöd och behandlingsinsatser från hälso- och sjukvården. Denna möjlighet blir särskilt viktig då dessa föräldrar genom förslaget i delbetänkandet får färre föräldradagar som tidigare kunde användas till detta.

Barnombudsmannen instämmer i promemorians förslag till övergångsbestämmelser, som innebär att de nya föreskrifterna ska tillämpas första gången en förälder ansöker om föräldrapenning för dagar som infaller efter den 1 juli 2017. Som konstateras i promemorian innebär förslaget att de föräldrar som blivit bosatta i Sverige med barn och som inte tagit ut föräldrapenning för barnet, kommer att få föräldrapenning enligt begränsningsregeln om de ansöker efter ikraftträdandet.

Barnombudsmannen vill framhålla att dessa föräldrar inte alltid känner till systemet och att det därför är väldigt viktigt att förändringarna kommuniceras till denna grupp i god tid, särskilt då förslagen innebär en försämring i förhållande till nuvarande system. Det måste även vara tydligt för socialtjänsten att reglerna om föräldrapenning ändras, eftersom begränsningar i föräldrapenningen kan påverka barnfamiljers behov av ekonomiskt bistånd.

Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk och utredaren Emma Wilén.

Fredrik Malmberg
barnombudsman