”Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor” (SOU 2016:66)

Dnr 3.9:0868/16
Ställd till Utbildningsdepartementet         

Barnombudsmannen har inga synpunkter på betänkandet.

Föredragande i ärendet har varit juristen Julia Nordin Johansson.

Fredrik Malmberg
barnombudsman