Förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundsärskolan och specialskolan(dnr 6.1.2-2016:1687)

Dnr 3.9:0869/16
Ställd till Skolverket

 Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslagen.

Föredragande i ärendet har varit juristen Julia Nordin Johansson.

Fredrik Malmberg
barnombudsman