Kraftsamling mot antiziganism, SOU 2016:44, Dnr Ku2016/01696/DISK

Dnr3.9:0658/16
Ställd till Kulturdepartementet

Barnombudsmannen ställer sig bakom förslagen i betänkandet. Vi vill dock särskilt lyfta fram vikten av att barn under 18 får information om vad de har för rättigheter och att det finns barnanpassad information om vilket stöd som kan fås av de aktörer som ska förhindra kränkningar av romers rättigheter.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som PDF