Remiss av förslag till allmänna råd med kommentarer om prövning (dnr 6.1.2 2015:306)

Ställd till Skolverket
Dnr 3.9:0111/16

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget.
Föredragande i ärendet har varit juristen Ellionor Triay Strömvall.

Fredrik Malmberg
barnombudsman