En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) (Dnr 3.9:0003/16)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0003/16

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget.
Föredragande i ärendet har varit juristen Maj Fagerlund.

Fredrik Malmberg
barnombudsman