Förslag till ändringar av Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd (2011:6)

Ställd till Boverket
Dnr 3.9:0912/15

Sammanfattning
Enligt Boverket är ett av målen med förslagna ändringar av Boverkets byggregler att möjliggöra ökandet av produktion av och tillgång på bostäder för bland annat nyanlända, ungdomar och studerande.

Remissen innehåller ett antal olika förslag, allt från att förlänga övergångstiden när det gäller regler om bly i tappvattnet till tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymme. Barnombudsmannen har valt att kommentera avsnittet som avser förslagen om ändringar av regler gällande brandskydd för barnomsorg under kvälls- och nattetid.

Barnombudsmannen är positiv till samtliga förslag rörande brandskydd för barnomsorg under kvälls- och nattetid.

Barnombudsmannens samlade åsikter
Barnombudsmannen är positiv till samtliga förslag rörande brandskydd för barnomsorg under kvälls- och nattetid. Barnombudsmannen välkomnar att förslagen tydliggör vilka regler som gäller och att det är samma brandskydd för landets alla förskolor, oavsett vilka som ansvarar för verksamheten.

Barnombudsmannen anser att förslaget är i enlighet med artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Enligt artikel 2 i barnkonventionen ska alla barn tillförsäkras rättigheterna enligt konventionen utan åtskillnad av något slag. Barnombudsmannen anser att förslaget är i linje med artikel 6 i barnkonventionen, att konventionsstaten aktivt ska arbeta med åtgärder som förhindrar att barn förolyckas eller drabbas av sjukdomar.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
barnombudsman