Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller – ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhuset? (dnr S2015/05931/FS)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0297/16

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen. Föredragande i ärendet har varit Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
barnombudsman