Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) (dnr Ku2016/00504/D)

Ställd till Kulturdepartementet
Dnr 3.9:0281/16

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen. Föredragande i ärendet har varit Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
barnombudsman