Föreskrift för att utbildningar med inriktning socialpedagog ska ha nationellt likvärdigt innehåll (dnr MYH 2015/1787)

Ställd till Myndigheten för yrkeshögskolan
Dnr 3.9:0231/16

Inledning
Barnombudsmannen har givits möjlighet att svara på föreskriften av Myndigheten för yrkeshögskolan.
Myndigheten för yrkeshögskolan önskar synpunkter avseende tre frågor. Synpunkter på om vi anser att utbildningar med inriktning socialpedagog ska ha ett nationellt likvärdigt innehåll. Synpunkter på själva kursplanens innehåll samt synpunkter på vilka förkunskaper studenten bör ha för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Barnombudsmannens samlade åsikter
Likvärdig nationell utbildning
FN: s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för skillnaderna mellan kommunernas genomförande av barnkonventionen och socialtjänstens tillgängliga resurser för riskutsatta barn. Barnrättskommittén har också påtalat vikten av förebyggande arbete. Flera tillsynsrapporter visar på stora skillnader mellan utbud, stöd, kvalitet och säkerhet mellan olika kommuners socialtjänst.

Barnombudsmannen är mot denna bakgrund positiv till förslaget att utbildningens innehåll ska vara likvärdig nationellt.

Kursplanens innehåll
Barnombudsmannen saknar FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i kursplanen. Barnombudsmannen anser att yrkesgrupper som arbetar med barn behöver ha kunskap om barnkonventionen och kunna omsätta dessa kunskaper praktiskt i sitt arbete. Detta för att kunna stötta och guida barnet i syfte att säkerställa att barnets grundläggande rättigheter säkerställs.

Studentens förskunskaper
Barn som Barnombudsmannen har träffat i olika sammanhang berättar om att det har stor betydelse hur vuxna som arbetar professionellt med barn bemöter barn. Barn, inte minst i svåra situationer, efterlyser vuxna som har förmåga att bemöta barn med respekt, lyhördhet och empati.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
barnombudsman