Betänkandet ”Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd” (SOU 2015:100) (S2015/07738/FS)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0116/16

Sammanfattning
Barnombudsmannen yttrar sig över betänkandet i de delar förslagen berör barn och unga. I yttrandet utgår vi från vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) samt allmänna kommentarer och rekommendationer till Sverige från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén).

Barnombudsmannen gläds åt att utredningen i anslutning till flera av förslagen belyst och resonerat kring barnets rättigheter så som de kommer till uttryck i barnkonventionen och tolkas i barnrättskommitténs allmänna kommentarer.
Barnombudsmannen gör sammanfattningsvis följande bedömning avseende förslagen och bedömningarna i betänkandet:

- Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att införa en ny lag om kroppsbehandlingar.

- Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om den information som av näringsidkaren ska lämnas till konsumenten innan en kroppsbehandling påbörjas.

- Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att kroppsbehandlingar får utföras på barn endast under vissa i lagtexten specificerade förutsättningar.

- Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag gällande förfarandet för att framföra klagomål och synpunkter gällande kroppsbehandlingar. Barnombudsmannen beklagar dock att utredningen inte närmare belyst och analyserat förutsättningarna för barn och unga att framföra klagomål.

- Barnombudsmannen delar utredningens bedömning att det inte är motiverat att införa en generell åldersgräns för kroppsbehandlingar.

- Barnombudsmannen välkomnar utredningens förslag att lämplig myndighet bör följa upp frågan om åldersgränser utifrån den vetenskapliga utvecklingen och utvecklingen i samhället.

Barnombudsmannens synpunkter
10.1.2 Lagens tillämpningsområde
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att en ny lag om kroppsbehandlingar bör införas. Enligt förslaget ska lagen omfatta verksamhet som erbjuder kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och som kan innebära betydande hälsorisker. Lagen ska endast gälla kroppsbehandlingar som näringsidkare erbjuder konsumenter.

10.1.7 Behandlingen
Information
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att det i den nya lagen ska införas en bestämmelse om att en näringsidkare ska ge en konsument tydlig och lättillgänglig information innan en kroppsbehandling påbörjas. Av bestämmelsen ska också framgå att den som ger informationen så långt som möjligt ska försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.

Barnombudsmannen tillstyrker även förslaget att den information som ges ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet och språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Enligt förslaget ska, när konsumenten är ett barn, även barnets vårdnadshavare få samma information.

Barnombudsmannen vill också framhålla att vi gläds åt att utredningen i anslutning till förslagen betonar vikten av att information till barn särskilt måste anpassas till barnets mognad och förutsättningar.

Kroppsbehandling av barn
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att kroppsbehandlingar får utföras på barn endast under följande förutsättningar:

- Barnet ska ha uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå den information som näringsidkaren, enligt den föreslagna lagen, är skyldig att lämna innan en behandling.

- Barnet ska ge sitt samtycke till behandlingen.

- Barnets vårdnadshavare ska ge sitt medgivande till behandlingen.

- Samtycket och medgivandet ska undertecknas av barnet respektive barnets vårdnadshavare.

- Avvikande bestämmelser om ålderskrav i annan lagstiftning ska ha företräde framför den föreslagna lagen om kroppsbehandlingar.

Barnombudsmannen anser att utredningens förslag avspeglar ett tydligt barnrättsperspektiv och ligger väl i linje med barnets rättigheter så som de kommer till uttryck i bland annat artiklarna 3, 5, 12 och 18 i barnkonventionen.

10.1.9 Klagomål
Utredningen föreslår att en konsument som anser sig ha blivit felbehandlad eller vill framföra klagomål i första hand ska vända sig till näringsidkaren för att få rättelse. Om näringsidkaren helt eller delvis motsätter sig ett krav från konsumenten ska näringsidkaren informera konsumenten om att denne för att få sitt ärende prövat kan vända sig till en alternativ tvistlösningsnämnd, Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget i sig, men beklagar att utredningen inte närmare belyst förutsättningarna för barn och unga att framföra klagomål gällande kroppsbehandlingar enligt den nya lagen.

I och med att den nya lagen inte uppställer någon åldersgräns för att genomgå en kroppsbehandling kan även barn komma att finna sig i en situation där de vill framföra klagomål gällande en behandling eller ett ingrepp som genomförts med stöd av den nya lagen. Barns särskilda situation och beroendeförhållande till vuxna gör det svårt för dem att framföra klagomål vid kränkningar av rättigheter. Barnombudsmannen hade därför önskat att utredningen analyserat hur rätten att framföra klagomål ska säkerställas även för barn.

11.1 En informationstjänst om kroppsbehandlingar
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att Regeringen ska låta ta fram en nationell, webbaserad informationstjänst för oberoende information om de kroppsbehandlingar som faller inom den föreslagna lagens tillämpningsområde.

Barnombudsmannen ser positivt på att utredningen särskilt resonerar kring att ungdomar är en utsatt grupp vid köp av kroppsbehandling och att det därför är angeläget att utforma information och informationskanaler som ungdomar hittar och använder sig av. Barnombudsmannen vill därför också lyfta att vi anser att det, i syfte att finna lösningar som på bästa sätt svarar mot barns och ungas behov, är viktigt att involvera barn och unga själva vid framtagandet av en sådan tjänst.

12 Åldersgräns vid kroppsbehandling
Barnombudsmannen delar utredningens bedömning att det i dagsläget inte är motiverat att införa särskilda regler om en åldersgräns vid köp av tjänster som innefattar kroppsbehandling. Enligt utredningen utgör det befintliga regelverket i föräldrabalken (1949:381), socialtjänstlagen (2001:453) och barnkonventionen ett tillräckligt skydd för konsumenter under 18 år som vill genomgå en kroppsbehandling.

Barnombudsmannen välkomnar också utredningens rekommendation att lämplig myndighet bör få i uppdrag att följa upp frågan om åldersgränser med utgångspunkt i såväl den vetenskapliga utvecklingen som utvecklingen i samhället. Utredningen motiverar bedömningen med att frågan om åldersgränser är komplex och att det kan finnas kroppsbehandlingar som av medicinska eller kulturella skäl motiverar en särskild åldersgräns.

Barnombudsmannen vill även framhålla att vi gläds åt att utredningen, i anslutning till sina resonemang gällande åldersgränser, antagit ett tydligt barnrättsperspektiv och belyser och resonerar kring barnets rättigheter så som de kommer till uttryck i barnkonventionen.

Föredragande i ärendet har varit juristen Julia Nordin Johansson.

Fredrik Malmberg
barnombudsman