Remiss av förslag till förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella it-strategier för skolväsendet (dnr 6.1.1-2015:1608)

Ställd till Skolverket
Dnr 3.9:0300/16

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget.

Föredragande i ärendet har varit juristen Ellionor Triay Strömvall.

Fredrik Malmberg
barnombudsman