Förslag till Boverkets föreskrifter om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Dnr 3.9:0352/16
Ställd till Boverket

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen. Föredragande i ärendet har varit Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som PDF