Förslag till föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden (dnr 3.2.1:3406/2015)

Ställd till Boverket
Dnr 3.9:0254/16

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen. Föredragande i ärendet har varit Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
barnombudsman