Betänkandet ”Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt” (Dnr Ku2016/01350/MF)

Ställd till Kulturdepartementet
Dnr 3.9:0381/16

Barnombudsmannen har inga synpunkter på betänkandet. 

Föredragande i ärendet har varit juristen Julia Nordin Johansson.

Fredrik Malmberg
barnombudsman