Betänkandet En ny strafftidslag(SOU 2016:18) (Ju2016/01870/KRIM)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0282/16

Barnombudsmannens yttrande utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Enligt artikel 37 får gripande, anhållande, häktning, fängslande eller andra former av frihetsberövande av ett barn endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. Enligt artikel 40 ska barn som befunnits skyldigt att ha begått brott behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och som tar hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället.

Barnombudsmannen är i stort positiv till utredningens förslag och lämnar endast synpunkter på förslaget att en dömd tillfälligt ska kunna placeras i polisarrest samt förslaget om uppskov. Vi anser dock att det är angeläget att en översyn även görs av lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård. Precis som utredningen uppmärksammar kan motsvarande ändringar behöva göras gällande exempelvis förslaget om ändrade förutsättningar för nöjdförklaringar.

6.5.4 Placering i häkte
Barnombudsmannen avstyrker förslaget i den del det innebär att även barn som dömts för brott ska få placeras i polisarrest tillfälligt i väntan på överföring eller förpassning till kriminalvårdsanstalt för verkställighet av fängelsestraff.
Majoriteten av de unga som döms till fängelse verkställer domen på de statliga ungdomshemmen. Ett fåtal barn placeras ändå i fängelse varje år. Förslaget omfattar alltså även dessa. Bestämmelsen innebär inte någon ändring i sak, då möjligheten till tillfällig förvaring i arrest idag finns i 11 § Strafftidslagen. Som Barnombudsmannen tidigare har anfört i arbetet med vår årsrapport ”Från insidan”(2013) anser Barnombudsmannen att inget barn ska placeras i arrest i dess nuvarande utformning. I rapporten beskrev barn arrestmiljön som obehaglig, omänsklig och nedbrytande. Det bemötande som barnen beskriver att de får från personalen varierar, men kan sammanfattas som kallt, opersonligt eller direkt skrämmande. Enligt artikel 37 i barnkonventionen får inget barn utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Enligt FN:s specialrapportör mot tortyr står isolering av unga, oavsett hur länge, i strid med artikel 7 i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna samt artikel 16 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

8 Uppskov
Utredningen föreslår att det ska förtydligas i lagtext att uppskov med verkställigheten ska kunna beviljas under högst sex månader om det finns särskilda skäl med hänsyn till den dömdes familjeförhållanden. En förutsättning är att den dömde ansöker om uppskov och att det är möjligt utan att kravet på samhällsskydd eftersätts. Familjeskäl kan exempelvis vara närståendes graviditet, att den dömde är ensam vårdnadshavare för ett barn och barnet måste få möjlighet att vänja sig vid familjehemsplacering, att båda vårdnadshavarna döms och ska verkställa straff samtidigt. Det kan även vara motiverat med uppskov för att ordna att i vart fall en vårdnadshavare kan ta hand om barnet. Om det finns synnerliga skäl får uppskov beviljas under ytterligare sex månader.

I och med den nya bestämmelsen tas rätten för en gravid eller ammande kvinna att beviljas uppskov under en tid som anses skälig bort. Utredningen gör bedömningen att en längsta tid för uppskov om sex månader respektive ett år som tillräcklig för de nu nämnda fallen och motiverar det med att hänsyn har tagits till den möjlighet för en intagen som finns att enligt fängelselagen medges att ha med sitt spädbarn under delar av verkställigheten. Utifrån artikel 3 i barnkonventionen som stadgar att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barnet anser Barnombudsmannen att det är av stor vikt att en individuell prövning görs i varje enskilt fall. Prövningen bör innehålla en noggrann avvägning mellan barnets behov av anknytning till sin förälder och risken för skadliga inverkningar av miljön på anstalt.

Föredragande i ärendet har varit juristen Emma Forssell.

Fredrik Malmberg
barnombudsman