”En översyn av tobakslagen-nya steg mot minskat tobaksbruk” (SOU 2016:14) (dnr S2016/01610/FS)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0256/16

Barnombudsmannen utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I barnkonventionen finns det rättigheter som bland annat tar upp att barn och unga har rätt till liv och utveckling och att de har rätt till en god hälsa.

Vi anser att flera av förslagen i betänkandet kan innebära ett steg i rätt riktning för att leva upp till barnkonventionen. Vi vill särskilt lyfta fram förslagen som tar upp tillståndsplikt, ett utvidgat rökförbud och exponeringsförbud. Dessa förslag kan bidra till att barn och unga möjlighet att få tag i eller utsättas för tobaksprodukter minskar och på så sätt bidra till en god hälsa.

Föredragande i detta ärende har varit utredaren Kenneth Ljung.

Fredrik Malmberg
barnombudsman