Remiss Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram (dnr S2013/00240/FS)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0416/16

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget.

Föredragande i ärendet har varit juristen Ellionor Triay Strömvall.

Fredrik Malmberg
barnombudsman