Promemorian Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål (Ju2016/03251/DOM)

Ställd till Justitiedepartementet 
Dnr 3.9:0301/16

Barnombudsmannen yttrar sig över promemorian Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål. I yttrandet utgår vi från vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen har inget att erinra mot att mål där muntlig förhandling inte ingår i handläggningen lättare ska kunna flyttas mellan domstolar och är positiv till syftet att förbättra förutsättningarna att hålla handläggningstiderna. Kortare handläggningstid är särskilt viktigt för barn och unga, något som många av de barn och unga vi träffat vittnat om.

I förhållande till mål där muntlig förhandling ingår framgår av promemorian att mål där muntlig förhandling ingår typiskt sett inte kommer att lämnas över, men att det inte gäller när den muntliga förhandlingen i kombination med den enskildes vistelseort utgör skäl för överlämnandet” (avsnitt 5). Av promemorian framgår dock inte vad som gäller om det offentliga biträdet har sin verksamhet på annan ort. Barnombudsmannen vill i sammanhanget poängtera att det för ett barn kan vara av stor vikt att få ha samma ombud genom hela processen. Det handlar bland annat om barnets rätt till lika behandling (art 2 i barnkonventionen) och till trygghet i en för det enskilda barnet ingripande process. Barnombudsmannen anser i likhet med vad som framgår av advokatsamfundets remissvar att det bör tydliggöras att ett ombud ska ha rätt till full ersättning för resekostnader och tidsåtgång i de fall ombudet har sin verksamhet på annan ort.

Föredragande i detta ärende har varit juristerna Maj Fagerlund och Julia Nordin Johansson.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret med fotnoter