Remiss av förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik för årskurs 1 i grundskolan och sameskolan (dnr 6.1.2-2016:1067)

Ställd till Skolverket
Dnr 3.9:0476/16

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.

Föredragande i ärendet har varit juristen Julia Nordin Johansson.

Fredrik Malmberg
barnombudsman