Remissvar avseende Reviderade delar av vägledningen för elevhälsan (dnr 3.1-13976/2015 för Socialstyrelsen och 7.2.1-2016:779 för Skolverket)

Ställd till Socialstyrelsen
Dnr 3.9:0390/16

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen. Föredragande i ärendet har varit utredaren Stella Rössborn.

Fredrik Malmberg
barnombudsman