Betänkandet (Ds 2016:17) Otillåtna bosättningar (dnr Ju2016/04138/DOM)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0396/16

Inledning
Barnombudsmannens uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionens fyra grundläggande principer stadgar att: alla barn har rätt till alla rättigheter i konventionen utan diskriminering om barnet befinner sig inom konventionsstatens jurisdiktion (art 2); i alla beslut som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet (art 3); barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (art 6); och att innan beslut fattas som rör barn så har barnet alltid rätt att bli hörd och få sin åsikt beaktad utifrån ålder och mognad, inklusive att få information om vilket beslut som rör honom eller henne som har fattats (art 12).

Som en generell kommentar vill Barnombudsmannen påminna om Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). Denna utredning tydliggör barnet som rättighetsbärare och vikten av barnkonsekvensanalyser. Den ger även förslag på en ny paragraf i förvaltningslagen som tydliggör att i ärenden som rör barn ska barnets bästa beaktas, barnets ska ges information om ärendet och få möjlighet att få föra fram sina åsikter och att dessa åsikter ska beaktas utifrån barnets ålder och mognad.

Barnombudsmannens kommentarer på betänkandet Otillåtna bosättningar (Ds 2016:17) berör endast de delar av betänkandet som har bäring på barn och där barns rättigheter ska beaktas särskilt. I övriga delar av betänkandet har Barnombudsmannen inga kommentarer.

9.2.1 Ansökan om avlägsnande
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att en ansökan om avlägsnande ska innehålla uppgifter om det finns barn på bosättningen.
Det är, som utredningen konstaterar, viktigt att så tidigt som möjligt få information om att barn befinner sig på en sådan bosättning som avses i utredningen. Barnombudsmannen vill därför föreslå att det i ansökningsformuläret för begäran om avlägsnande tydligt ställs frågan om barn finns på platsen och ungefärligt antal barn. Om inte denna uppgift är ifylld, ska inte begäran hanteras av Kronofogdemyndigheten.

9.2.2 Underrättelse till socialnämnden
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att Kronofogdemyndigheten genast ska underrätta socialnämnden när de får en ansökan om avlägsnande och att det i underrättelsen särskilt ska framgå om ansökan avser barn.
Att barn befinner sig i de bosättningar som utredningen syftar på innebär ofta att barnets rätt till trygghet och skydd inte kan garanteras, som utredningen konstaterar. Att barnet dessutom riskerar att bli av med den bostad som den faktiskt har utgör ytterligare en sådan risk. Barnombudsmannen anser därför att Kronofogden även bör göra en orosanmälan i enlighet med 14 kap 1c § socialtjänstlagen när de underrättar socialnämnden om att barn befinner sig i den bosättning som ansökan om avlägsnande gäller. Detta för att tydliggöra för socialnämnden att Kronofogden misstänker att ett eller flera barn far illa.

9.2.5 Interimistiskt beslut
Barnombudsmannen har inga åsikter kring förslaget om att det ska vara möjligt att fatta interimistiska beslut i avlägsnandemål.
Barnombudsmannen vill dock föreslå ett förtydligande i förslaget, för de fall då det av ansökan om avlägsnande framgår att det finns barn som blir föremål för avhysning. I dessa fall ska det säkerställas att det interimistiska beslutet har utrett, bedömt och beaktat barnets bästa i enlighet med artikel 3 i barnkonventionen.

9.2.6 Proportionalitetsbedömning
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att det ska tydliggöras att en proportionalitetsbedömning ska göras innan beslut om avlägsnande ska tas och i synnerhet att en sådan ska göras innan ett interimistiskt beslut fattas.
Barnombudsmannen vill dock understryka vikten av att Sveriges internationella åtaganden, i synnerhet barnkonventionen, tas med i denna bedömning. I synnerhet måste det säkerställas att barnets bästa utreds och beaktas, i enlighet med artikel 3 i barnkonventionen, i bedömningen när det gäller ansökningar som innefattar barn.

9.3.2 Underrättelse till socialnämnden
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att Kronofogdemyndigheten ska underrätta socialnämnden om tiden för avlägsnandet och att det i underrättelsen ska framgå om avlägsnandet avser barn.
Barnombudsmannen anser att förslaget bör förtydligas med att även orosanmälan till socialnämnden ska göras, som framgår av kommentarer till kapitel 9.2.2 ovan.

9.3.3 Underrättelse till svaranden om avlägsnandet
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att svaranden ska få underrättelse om beslutet om avlägsnande och att detta ska ske på ett språk svaranden förstår.

Barnombudsmannen vill påtala vikten av att informationen också förmedlas till barnen som befinner sig i bosättningen som avlägsnandet gäller och görs till barnen på ett språk och sätt som barnet förstår. Barn har rätt till information om beslut som berör honom eller henne i enlighet med artikel 12, en rättighet som är absolut.

Barnombudsmannen vill även påminna om det förslag som Barnrättighetsutredningen ger i betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) om att föra in en ny paragraf i förvaltningslagen som tydliggör att i ärenden som rör barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.

9.3.4 Proportionalitetsbedömning
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att en åtgärd endast får vidtas vid avlägsnandet om åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för svaranden.

Barnombudsmannen vill tillägga vikten av att barnets bästa beaktas, på sätt som framgår av kommentarer till kapitel 9.2.6 ovan.

9.3.7 Anstånd
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att anstånd med avlägsnandet ska kunna meddelas om det behövs av hänsyn till svaranden.

Barnombudsmannen vill understryka vikten av att barnets bästa i enlighet med artikel 3 i barnkonventionen särskilt beaktas vid beslut om anstånd.

9.3.9 Tredje man i mål där svarandena har identifierats
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om avlägsnandet även kan innefatta en tredje man, som hindrar sökanden i i utövningen av hans eller hennes rätt, med nedanstående tillägg.

Vad gäller detta förslag saknar Barnombudsmannen ett förslag om hur ärendet ska hanteras om den tredje man som identifieras efter att ansökan skickats in eller vid genomförandet av avlägsnandet är ett barn som Kronofogdemyndigheten, och därmed även socialnämnden, inte hade kännedom om tidigare.

Om ett barn identifieras i ett sent skede måste barnets bästa och barnets rätt till information och att bli hörd, i enlighet med artikel 3 och 12 i barnkonventionen, beaktas och socialnämnden måste omedelbart underrättas och en orosanmälan i enlighet med 14 kap 1 c § socialtjänstlagen göras.

Att ett barn påträffas vid genomförandet av avlägsnandet ska också leda till att avlägsnandet avbryts till dess att socialtjänsten kan närvara och ta ansvar för de barn som befinner sig på bosättningen.

11.2.1 Särskilt om barnperspektivet
Barnombudsmannen anser att den barnkonsekvensanalys som gjorts i utredningen inte till fullo lever upp till barnkonventionens krav, i synnerhet hur dessa har beskrivits i allmänna kommentaren nr 14 (2014) 0m barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet från FN:s kommitté för barnets rättigheter.

Barnombudsmannen finner det särskilt anmärkningsvärt att utredningen inte gör någon som helst bedömning av hur barnets bästa, barnets rätt till information och barnets rätt att bli hörd kommer att tillgodoses i förslagen. Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på regeringens uttalade ambition om att barnkonventionen ska bli svensk lag och att Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) presenterades i mars 2016.

Föredragande i ärendet har varit juristen Karin Fagerholm.

Fredrik Malmberg
barnombudsman