Remisspromemoria- En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (Dnr: U2016/02376/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9:0350/16

Inledning
Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Av artikel 3 i barnkonventionen framgår den grundläggande principen om barnets bästa. Enligt artikeln framgår att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, så ska barnets bästa komma i främsta rummet.

Artikel 12 i barnkonventionen beskriver barns rätt att göra sina röster hörda. Det enskilda barnet har rätt att komma till tals och bli respekterad i frågor som det direkt berörs av.

Barnombudsmannen har tidigare avstyrkt förslaget om betyg från årskurs 4 mot bakgrund av att vi anser att införandet av betyg i årskurs 6 bör utvärderas först. Vad gäller det förslag till försöksverksamhet som föreslås i denna remisspromemoria välkomnar Barnombudsmannen det barnrättsperspektiv som ingår i förslaget, men avstyrker vissa delar av förslaget utifrån ovanstående artiklar i barnkonventionen.

1.2 Förslag till förordning om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan
Förslaget (6§) innebär att elever och deras vårdnadshavare får möjligheten att yttra sig inför ett beslut om att delta i försöksverksamhet. Barnombudsmannen tillstyrker delvis förslaget. Vi instämmer i att barn och vårdnadshavare bör få yttra sig innan beslutet om deltagande tas. Däremot ställer Barnombudsmannen sig frågande inför vilken vikt man tillskriver elevernas synpunkter i beslutsprocessen. Utifrån nuvarande formulering tycks inte elevernas synpunkter kunna utgöra ett hinder för att delta i försöksverksamheten, medan det krävs att lärare och ledning vill delta för att en huvudman ska kunna besluta om ett deltagande.

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén), har påpekat att det i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen: ”inte räcker att enbart lyssna på barnet, när barnet är i stånd att bilda sig en egen uppfattning måste hans eller hennes åsikter noga beaktas” . Barnrättskommittén betonar också att beslutsfattaren måste informera barnet om resultatet av processen och förklara hur barnets åsikter har beaktats, detta för att garantera att barnet inte bara hörs som en formalitet, utan faktiskt tas på allvar.
Barnombudsmannen motsätter sig att elever får möjligheten att yttra sig i frågor som rör deras skolgång och arbetsmiljö, utan att huvudman och rektor också tar hänsyn till elevernas synpunkter och redogör för hur sådana synpunkter vägts in i det slutgiltiga beslutet.

I förslaget ingår att betyg i försöksverksamheten ersätter skyldigheten att ge eleverna skriftliga individuella utvecklingsplaner. Barnombudsmannen avstyrker att skyldigheten att ge skriftliga individuella utvecklingsplaner helt tas bort. Barnombudsmannen anser att det är viktigt att de elever som ingår i försöksverksamheten får samma tillgång till information om sina resultat och sin utveckling som andra elever. Det är därför viktigt att fråga sig om betyg istället för en skriftlig individuell utvecklingsplan innebär att den enskilda eleven går miste om någon information. Den individuella utvecklingsplanen ger omdömen om elevens kunskapsutveckling, men sammanfattar också vilka framtida insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas enligt läroplanen. Barnombudsmannen anser att de elever som ingår i försöksverksamheten även fortsättningsvis bör få tillgång till en skriftlig individuell utvecklingsplan.

4. Tidigare förslag om betyg från årskurs 4
Som påpekas i förslaget ställde sig en stor majoritet av remissinstanserna negativa till det tidigare förslaget om betyg från årskurs 4, däribland Barnombudsmannen (Dnr 3.9: 0712/14). Vi vill återigen betona att det är viktigt att införandet av betyg i årskurs 6 utvärderas innan betyg i årskurs 4 införs.

6. En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
I utbildningsdepartementets bedömning i remisspromemorian ingår att Skolverket ska verka för att försöksverksamheten pågår i skolor med olika elevsammansättningar och att en lämplig geografisk spridning finns. Barnombudsmannen instämmer i bedömningen. Detta är särskilt viktigt med tanke på de stora skillnader som finns i studieresultatet mellan olika skolor och regioner, skillnader som Barnrättskommittén tidigare lyft fram som bekymmersamma.

Barnombudsmannen vill också betona vikten av att i en utvärdering ta hänsyn till att försöksverksamheten är frivillig och hur det kan påverka resultatet, i jämförelse med en försöksverksamhet med slumpmässigt urval.
Barnombudsmannen instämmer också i att elevers erfarenheter och åsikter ska beaktas i utvärderingen av försöksverksamheten.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Stella Rössborn.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Läs remissvaret med fotnoter