Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (dnr 4.1.1-15122/2016)

Ställd till Socialstyrelsen
Dnr 3.9:0466/16

Barnombudsmannen tillstyrker Socialstyrelsens förslag att allmänna råden om dokumentation kompletteras så att även den nya placeringsformen stödboende omfattas.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Martina Blombergsson och juristen Emma Forssell.

Fredrik Malmberg
barnombudsman