Betänkandet (SOU 2016:36) Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd

Ställd till Utrikesdepartementet
Dnr 3.9:0353/16

Inledning
Barnombudsmannen arbetar utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och vårt yttrande gäller de områden i betänkandet som berör barns rättigheter i enlighet med konventionen. I övrigt har inte Barnombudsmannen några kommentarer.

Betänkandets förslag ur ett barnrättsperspektiv
Barnombudsmannen är kritiskt till utredningens brist på analys av förslagen utifrån ett barnrättsperspektiv. Detta är anmärkningsvärt med tanke på regeringens uttalade ambition om att barnkonventionen ska bli svensk lag. I mars 2016 presenterades en utredning med förslag om hur detta ska genomföras. Denna utredning betonar särskilt vikten av att barnkonsekvensanalyser görs i alla statliga utredningar där förslagen kan ha betydelse för barns rättigheter. Att lägga ut viss hantering av ansökningar av uppehållstillstånd på anknytningsskäl till tjänsteleverantörer kan ha stor betydelse för barns rättigheter. Barnkonventionen nämns vid ett tillfälle i utredningen, men då utan en diskussion om på vilket sätt den har bäring på förslagen eller ska beaktas. Nedan redovisar vi de barnrättsliga aspekter som vi har kunnat identifiera i förslagen från utredningen.

Bemötandet av barn hos leverantören
Som framgår av utredningen kommer alla ärenden som rör familjeåterförening att kunna hanteras av privata aktörer när sådant avtal ingåtts med utlandsmyndigheten. Således även ärenden där barn ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till förälder/föräldrar som har fått uppehållstillstånd här.

När ett barn kommer till en leverantör för att ansöka om uppehållstillstånd krävs ett särskilt bemötande, anpassade lokaler, tillgänglig information med mera för att barnet ska känna sig trygg, kunna framföra sina skäl till uppehållstillstånd så bra som möjligt och få veta vad som händer vidare i ärendet. Det krävs därför att utlandsmyndigheten när de upphandlar och utbildar leverantörer har ett tydligt barnrättsperspektiv. Detta innebär till exempel att utbilda personalen om hur barn ska bemötas, att det i avtalen ingår att det ska finnas information anpassad till barn och att lokalerna ska vara barnvänliga. Detta för att barnen ska känna sig så trygga som möjligt i den situation som föreligger.

Upptagning och överföring av vissa biometriska kännetecken och DNA-analys (kapitel 13.3.4 och 13.3.5)
Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget i sig, att leverantören ska kunna hjälpa till med att samla in de biometriska kännetecken som behövs för uppehållstillståndskortet eller för DNA-analys.

Barnombudsmannen saknar dock i förslaget ett särskilt beaktande när detta ska göras på barn. Vi vill understryka vikten av att barnet får ordentlig information innan fingeravtryck, foto och DNA-prov tas om vad som ska ske, hur det ska användas, vad som kommer att hända med det, hur barnet kommer att få besked om resultat från DNA-prov med mera. Det är viktigt att denna information ges muntligen och inte bara skriftligt och att den som ger informationen till barnet förvissar sig om att barnet har förstått. Det ska finnas tid för barnet att ställa frågor. När det gäller DNA-prov är det viktigt att barnet förstår att det är frivilligt, men också konsekvenserna av att inte ta provet.

Om barnet har med sig en förälder eller annan trygg vuxen vid besöket är det viktigt att handläggaren säkerställer att även barnet har förstått.

Utfärdande av uppehållstillståndskort (kapitel 14.4)
Barnombudsmannen har förståelse för utredningens förslag som syftar till att inte i allt för stor utsträckning utfärda D-viseringar, som inte på samma sätt som uppehållstillståndskort kan säkerställa identiteten på den som reser in i Sverige.

Barnombudsmannen ställer sig dock frågande till den skrivning som finns i utredningen på sida 192 om att 4-5 veckors väntan inte är så lång tid för de som väntat på uppehållstillstånd i anknytningsärenden. När det gäller barn så är 4-5 veckor en väldigt lång tid när han/hon väntar på att få återförenas med sin/a förälder/-rar. Det kan ha varit år sedan barnet träffade föräldern/-rarna, om vi tar tiden det tagit för han/hon/dem att få uppehållstillstånd i Sverige och därefter utredningstiden för anknytningsansökan. Att efter att ha fått ett besked om att äntligen få återförenas med sina föräldrar få vänta ytterligare 4-5 veckor kan te sig som en lång tid för ett barn. 

Barnombudsmannen anser därför att ett undantag även för barn som ska återförenas med en eller båda sina föräldrar ska införas, i synnerhet om barnet är ensamt kvar i ansökarlandet. 

Uppföljning av hur utläggningen av tjänster hos privata leverantörer fungerar (kapitel 16.5)
Barnombudsmannen är positiv till att utredningen lägger stor vikt vid att utlandsmyndigheterna måste genomföra utvärderingar av hur leverantören fungerar.

I detta avseende vill Barnombudsmannen föreslå att det alltid ska finnas information hos leverantören, väl synligt och lättillgängligt, om hur en person som är missnöjd med bemötande eller hantering av ens ärende kan uppmärksamma utlandsmyndigheten på detta. Denna information bör även finnas på ett sätt som är anpassad för barn.

Vidare bör utlandsmyndigheten, eller relevant myndighet i Sverige (efter att personen kommit hit), regelbundet genomföra intervjuer med de personer, inklusive barn, som har varit hos leverantören, för att få information om hur det fungerar.

Uttagande av serviceavgift (kapitel 17)
Barnombudsmannen har förståelse för att det kan behöva tas ut en serviceavgift från de personer som använder sig av leverantören istället för utlandsmyndigheten. Barnombudsmannen anser dock att det bör finnas ett undantag för barn som ensamma söker uppehållstillstånd på anknytning till en familjemedlem i Sverige.

Det är orimligt att begära att ett barn ensamt ska ta sig till en utlandsmyndighet, om det finns en leverantör som kan hantera barnets ärende på närmre håll. Om barnet krävs på en avgift, som han/hon inte kan betala, kan det leda till att barnet söker olika vägar att få in de pengar som behövs med risk för att barnet utsätts för exploatering. Barn som ensamma söker uppehållstillstånd på anknytningsskäl bör undantas från serviceavgiften.

Användande av videoförhör hos leverantör (kapitel 15)
Barnombudsmannen är positiv till att utredningen föreslår att leverantörer ska kunna vara behjälpliga med att ordna förhör via videolänk för de som söker uppehållstillstånd. För barn, i synnerhet de som söker ensamma, är det en vinst att inte behöva åka iväg till utlandsmyndigheten för att göra detta.

Det är dock viktigt att metoden tänks igenom utifrån ett barn- och barnrättsperspektiv. Det kan exempelvis handla om hur rummet hos leverantören är uppbyggt, hur de som förhör barnet kan säkerställa en trygg atmosfär och hur man har arrangerat tolkningsmöjligheterna. Barnombudsmannen förordar att det finns en möjlighet för barnet att ha med sig en trygg person vid förhöret – antingen en trygg vuxen eller en kompis, för att känna sig lugnare och mindre utsatt.

Föredragande i ärendet har varit juristen Karin Fagerholm.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Läs hela remissvaret med fotnoter