Promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor(U2016/03475/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9:0564/16

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.

Föredragande har varit juristen Emma Forssell.

Fredrik Malmberg
barnombudsman