Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd

Dnr 3.9:0524/16
Ställd till Justitiedepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.

Föredragande har varit utredare Jonas Karlsson

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som PDF