Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45)

Dnr 3.9:0972/16
Ställd till Justitiedepartementet

Barnombudsmannen yttrar sig över promemorian Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. I yttrandet utgår vi från vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen har inget att invända mot de förslag som lämnas i promemorian.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Martina Blombergsson och juristen Amanda Bertilsdotter Nilsson.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som PDF