Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige(DS 2016:43)

Dnr 3.9:0996/16
Ställd till Socialdepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på promemorian.

Föredragande i ärendet har varit juristen Emma Forssell.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som PDF