Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna (Dnr. 8.1:688/17)

Ställd till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Dnr 3.9:0637/17

Sammanfattning
Sedan den 1 april 2016 kan ensamstående kvinnor få assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård på samma villkor som par. Socialnämnden, som alltid ska inleda en faderskaps- eller föräldraskapsutredning, ska lägga ner utredningen om det är sannolikt att barnet kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna. Socialnämnden ska föra protokoll över utredningen. I dagsläget saknas dock ett protokoll som är anpassat för dessa ärenden.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), som den 1 juni 2017 tog över Socialstyrelsens ansvar som föreskrivande myndighet på socialnämndens familjerättsliga områden, har nu tagit fram ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd. Syftet är dels att utforma ett nytt protokoll som socialnämnden ska använda vid dessa utredningar och dels att bidra till en nationellt enhetlig handläggning av dessa utredningar.

Barnombudsmannen yttrar sig över förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen har tidigare behandlat frågan om barns rättigheter i samband med assisterad befruktning av ensamstående kvinnor i vårt remissvar till betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget, men skulle vilja föreslå ett tillägg enligt nedan.

6 kap. Rätten att söka sitt ursprung
Syftet med kapitlet är att förtydliga socialnämndens skyldighet att bistå enskilda som kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna och som vill ta del av uppgifter om spermiegivaren. Detta bedöms få positiva konsekvenser för de barn som vill få vetskap om sitt ursprung.

Barnombudsmannen välkomnar att föreskrifterna ska underlätta för barn att få vetskap om sitt ursprung. Enligt artikel 7 i barnkonventionen har ett barn, så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar. Staten har ansvar för att säkerställa genomförandet av dessa rättigheter i enlighet med sin nationella lagstiftning.

Även i de föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (HSLF-FS 2017:49) respektive föräldraskap (HSLF-FS 2017:50) som trädde i kraft 1 juli 2017 finns kapitel (kapitel 15 respektive 10) som berör rätten att söka sitt ursprung. Formuleringarna där är desamma som i det aktuella förslaget, förutom att det i de förra står att socialnämnden bör erbjuda stödsamtal:

”Eftersom det kan finnas information i ärendet som den enskilde både kan behöva hjälp med att förstå och att bearbeta bör socialnämnden även kunna erbjuda efterföljande stödsamtal.”

Barnombudsmannen anser att samma formulering bör stå med i de aktuella föreskrifternas kapitel 6, eftersom det även i dessa fall kan finnas behov av stöd från socialnämnden.

Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk och utredarna Shanti Ingeström och Emma Wilén.

Anita Wickström
barnombudsman