Betänkandet Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

Dnr 3.9:0665/17
Ställd till Socialdepartementet

Inledning

EU har beslutat om en förordning – den s.k. dataskyddsförordningen – som utgör en ny generell reglering för behandling av personuppgifter inom EU. Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och vid samma tidpunkt kommer personuppgiftslagen att upphävas. I utredningen analyseras konsekvenserna av dataskyddsförordningen för behandlingen av personuppgifter inom Socialdepartementets område.

Barnombudsmannens yttrande behandlar de delar av betänkandet som Barnombudsmannen har synpunkter på. De delar som inte kommenteras finns inga synpunkter på.

Sammanfattning

Utredningen gör bedömningen att inga av de myndigheter eller verksamheter inom Socialdepartementets verksamhetsområde som saknar registerförfattning behöver kompletterande föreskrifter till följd av att personuppgiftslagen upphävs och dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Barnombudsmannen anser inte att utredningen har analyserat frågan tillräckligt ingående och kan därför inte ta ställning till bedömningen.  

Barnombudsmannens synpunkter

Numreringen nedan följer betänkandets avsnitt.

8 Verksamheter som inte har en registerförfattning

Barnombudsmannen behandlar i sin verksamhet både generella och känsliga personuppgifter i såväl den faktiska verksamheten som i myndighetsutövandet. Någon särskild s.k. registerlagstiftning avseende personuppgiftsbehandling finns inte för myndigheten. De känsliga personuppgifter som behandlas i den faktiska verksamheten gäller bland annat uppgifter som inkommer till myndigheten genom att enskilda tar kontakt med myndigheten via brev, mejl, webbformulär eller telefon samt uppgifter som myndigheten själv inhämtar i frivilliga samtal med barn vid s.k. barnträffar.

I kommittédirektivet gavs utredaren i uppgift att undersöka om det till följd av personuppgiftslagens upphävande och regleringen i dataskyddsförordningen behövs kompletterande föreskrifter för vissa myndigheter och verksamheter som i dag saknar särskilda registerförfattningar och lämna behövliga och lämpliga författningsförslag. Som exempel på myndigheter nämndes Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Inspektionen för socialförsäkringen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd samt Folkhälsomyndigheten.

Barnombudsmannen anser det olyckligt att utredningen verkar haft ett särskilt fokus på de myndigheter som exemplifierats i kommittédirektivet för att undersöka om det behövs kompletterande föreskrifter för myndigheter eller verksamheter inom Socialdepartementets område. I utredningen saknas det belysning av vilka andra myndigheter, där ibland Barnombudsmannen, som saknar registerförfattningar. Inte heller finns det någon redogörelse för vilken granskning som gjorts av dessa myndigheters behandling av personuppgifter. Barnombudsmannen anser därför att utredningen inte har analyserat frågan tillräckligt ingående. Denna brist gör att det inte är möjligt att ta ställning till utredningens bedömning.  

Barnombudsmannen vill i detta sammanhang även uppmärksamma sitt yttrande den 5 september 2017 till Justitiedepartementet över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39), se bilaga 1.

Föredragande i ärendet har varit juristerna Sofia Lund och Julia Boija

Anita Wickström
vikarierande barnombudsman

Ladda ner remissvaret som pdf

Ladda ner bilaga