Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59) (S2017/03686/FS)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0557/17

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Josefin Bernhardsson.

Anita Wickström
vikarierande barnombudsman