Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (dnr Ju2017/07518/L5)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0728/17

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget.

Föredragande i ärendet har varit juristen Sofia Lund.

Anita Wickström
vikarierande barnombudsman