Remiss Livstidsstraff för mord (dnr Ju2017/06954/L5)

Dnr 3.9:0715/17
Ställd till Justitiedepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget.

Föredragande i ärendet har varit juristen Sofia Lund.

Anita Wickström
vikarierande barnombudsman