Remittering av promemoria Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Dnr 3.9:0840/17
Ställd till Socialdepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på promemorian.

Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Anita Wickström
barnombudsman