Remiss av regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59)

Dnr 3.9:0893/17
Ställd till Socialdepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på promemorian.

Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Anita Wickström
Vikarierande barnombudsman