Remittering av betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80)

Dnr 3.9:0879/17
Ställd till Justitiedepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på betänkandet.

Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Anita Wickström
Vikarierande barnombudsman