Promemoria Vissa skollagsfrågor- del 4 (dnr U2016/05181/GV)

Dnr 3.9:0866/16 
Ställd till Utbildningsdepartementet

Inledning

Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Yttrandet behandlar de delar av promemorian som Barnombudsmannens har synpunkter på eller invändningar mot. De förslag som inte kommenteras tillstyrks.

3. Bestämmelserna om registerkontroll bör både göras integritetsvänligare och utökas till att omfatta gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Det föreslås i promemorian att bestämmelserna om registerkontroll ska ändras så att det ska räcka med att den person som registerkontrollen omfattar, istället för att lämna ett utdrag ur belastningsregistret, visar upp ett sådant utdrag för den som erbjuder anställningen. Vidare ska registerkontrollen dokumenteras av den som beslutar om att anlita någon i verksamheten genom att en anteckning om att utdraget har visats upp görs, istället för att registerutdraget tas emot och arkiveras.

Barnombudsmannen är orolig för att detta är en försämring för barnens säkerhet eftersom ett utdrag som enbart visas upp är lättare att förfalska än ett utdrag som måste lämnas in. Barnombudsmannen håller dock med utredningen om att det finns flera fördelar med att enbart visa upp registerutdraget och inte lämna in det, till exempel att det minskar risken för obefogad spridning av uppgifter från belastningsregister och att risken att regleringen står i strid med dataskyddsdirektivet eller EU:s nya dataskyddsförordning minskar. Barnombudsmannen vill dock understryka att det är viktigt att ha rutiner för att uppvisandet av intyget sker på ett rättssäkert sätt, så som att utdraget lämnas in i ett oöppnat kuvert och öppnas tillsammans med den blivande arbetsgivaren samt att personen som utdraget visas upp för har tillräcklig kompetens för att avgöra om utdraget är äkta eller inte.

3.4 Registerkontroll ska vara obligatorisk även inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Det föreslås i promemorian att de justerade bestämmelserna i skollagen om registerkontroll ska utvidgas till att även gälla den som erbjuds anställning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan samt av den som på annat sätt erbjuds eller tilldelas arbete inom dessa båda skolformer. Registerkontroll ska även göras av personer som inom de aktuella skolformerna tilldelas plats för verksamhetsförlagd utbildning eller plats för arbetspraktik eller andra programinsatser inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program. De bedömer dock att handledare för elever som deltar i arbetsplatsförlagt lärande inte bör omfattas av registerkontroll.

Barnombudsmannen välkomnar att reglerna för registerkontroll utvidgas till att gälla även gymnasie- och gymnasiesärskolan. Det är dock viktigt att skyddet är lika för alla barn. Barn har enligt barnkonventionen rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp enligt aritklarna 19 och 34. Utgångspunkten med lagstiftningen måste vara att barnet ska skyddas från övergrepp från vuxna i olika former och barn ska enligt artikel 2 i barnkonventionen tillförsäkras konventionens rättigheter utan åtskillnad av något slag. Det kan därför inte anses förenligt med artikel 2 att barn som genomgår en gymnasieutbildning där arbetsplatsförlagt lärande ingår inte ska ha samma rätt till skydd som ett barn som går andra utbildningar. Handledaren är kontaktperson på arbetsplatsen och är tänkt att fungera som en trygghet för eleven. De fördelar som det skulle innebära ur ett elevsäkerhetsperspektiv att införa obligatorisk registerkontroll av handledaren anser vi ska väga tyngre än det intrång i den personliga integriteten som en sådan kontroll utgör. Barnombudsmannen anser därför att det finns grund för att göra en registerkontroll på handledaren. Detta är särskilt angeläget där det arbetsplatsförlagda lärandet genomförs hos ensamföretagare.  

Föredragande i ärendet har varit utredaren Karin Röbäck de Souza och juristen Ellionor Triay Strömvall.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som PDF