Remiss av förslag att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Dnr 3.9:0212/17
Ställd till Skolverket

Skolverket har för avsikt att upphäva de allmänna råden (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling eftersom delar av råden inte längre är aktuella. Råden grundar sig i delar på bestämmelser som är upphävda eller som har ändrats. Råden innehåller till exempel hänvisningar till bestämmelser i diskrimineringslagen som har upphävts. Från och med den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Syftet med att upphäva de allmänna råden är enligt Skolverket att säkerställa att gällande bestämmelser inte tillämpas på ett felaktigt sätt. Barnombudsmannen förstår avsikten med upphävandet, men vill påpeka att bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen inte har ändrats och att råden gällande de reglerna således fortfarande är aktuella. Att skolor bedriver ett målinriktat arbete med att förebygga kränkande behandling är avgörande för att alla barn ska få en trygg skolgång. Det är viktigt att skolorna får allt stöd de behöver i detta arbete och Skolverket bör därför se till att tillhandahålla annan information om arbetet mot kränkande behandling på ett tydligt och lättillgängligt sätt tills nya allmänna råd är framtagna. 

Föredragande i ärendet har varit juristen Ellionor Triay Strömvall.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som PDF