Remiss av promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)

Dnr 3.9:0226/17
Ställd till Justitiedepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på promemorian. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som PDF