Remittering av promemorian Ds 2017:2 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar

Dnr 3.9:0246/17
Socialdepartementet

Inledning

Socialdepartementet har utarbetat förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp utifrån barnets ålder, en höjning av det grundavdrag som bidragsskyldiga föräldrar får förbehålla sig för egna levnadskostnader, samt en höjd inkomstgräns för reducerat underhållsstöd.  Förslagen innebär att underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per månad för barn som är 15 år eller äldre, att det belopp som den bidragsskyldige får förbehålla sig för egna levnadskostnader höjs från 100 000 till 120 000 kronor, och att barnet kommer få tjäna mer (60 000 kronor istället för 48 000 per år) innan underhållsstödet reduceras. Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Enligt barnkonventionen ska konventionsstaterna göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

Enligt artikel 27 i barnkonventionen har föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet inom ramen för sin förmåga och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling. Konventionsstaterna ska i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och ska vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder.

Av artikel 3 i barnkonventionen framgår den grundläggande principen om barnets bästa. Enligt artikeln framgår att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, så ska barnets bästa komma i främsta rummet.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om en åldersdifferentiering av underhållsstödet, men avstyrker utredningens förslag om höjd inkomstgräns för reducerat underhållsstöd.

4.1 Underhållsstödets storlek ska differentieras

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att åldersdifferentiera underhållsstödets storlek, samt att höja underhållsstödet till barn som är 15 år eller äldre.

Barnombudsmannen menar samtidigt att förslaget hade kunnat gå längre genom att öppna upp för en större individanpassning av underhållsstödet. Särskilt med tanke på att arbetsgruppen själva påtalar att det individuella barnets behov kan skilja stort från individ till individ, inte bara kopplat till ålder. En åldersdifferentiering i fler grupper än två hade också varit önskvärt med tanke på de skilda behoven hos till exempel ett barn som är ett år, jämfört med ett barn som är 14 år.

4.3 Höjd inkomstgräns för reducerat underhållsstöd

Barnombudsmannen anser att barns inkomster och förmögenhet inte bör påverka förälderns möjlighet till underhållsstöd. Barnombudsmannen avstyrker därför utredningens förslag och menar istället att utgångspunkten bör vara att barnets förmögenhet eller egen kapitalinkomst i sin helhet lämnas utanför beräkningen av underhållsstöd. Samtidigt ser Barnombudsmannen hellre att inkomstgränsen höjs än att den förblir oförändrad.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Stella Rössborn.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Ladda ner remissvaret som PDF