Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet

Dnr 3.9:0240/17
Ställd till Socialdepartementet

Barnombudsmannen tillstyrker förslagen. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som PDF