Remiss av ”För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska arbetet” (SOU 2017:4)

Dnr:3.9:0221/17
Ställd till Socialdepartementet

Inledning

Barnombudsmannens uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen är positiv till att delbetänkandet på ett tydligt sätt placerar barns hälsa som en viktig del av ett brett folkhälsoarbete. Barnombudsmannen är också positiv till att betänkandet lägger stort fokus på ett uppföljningssystem som gör det lättare att utvärdera och följa upp folkhälsoarbetet över tid. Barnombudsmannen delar därför beredningens åsikt om att officiell statistik uppdelat på socioekonomiska faktorer skulle öka transparensen vad gäller en god och jämlik hälsa. Det är också tillfredställande att se att kommissionen fokuserar på lika utfall med åtgärder som är både universella och riktade då hälsoklyftor uppstår tidigt. Slutligen är Barnombudsmannen mycket positiv till att hälsa i det tidiga livet är ett av de tidigt prioriterade områden kommissionen särskilt lyfter. Det är dock viktigt att vara medveten om att barns hälsa berörs – direkt eller indirekt – av samtliga delområden och därmed inte kan separeras från dessa.

Under Barnombudsmannens arbete med barn på flykt blev det tydligt att asylsökande och papperslösa barns tillgång till vård ofta är begränsad. Det är därför viktigt att man försäkrar sig om att denna grupp också inkluderas i det uppföljningsarbete kommissionen föreslår. Dessa barn är ofta speciellt utsatta och exkluderas ofta från officiell statistik vilket gör det svårt att veta hur ojämlikhet inom hälsa drabbar denna grupp.

4.2.5

Barnombudsmannen anser att förslaget om uppdelning av statistik på socioekonomiska bakgrundsfaktorer är bra. Det är dock viktigt att betona att en sådan uppdelning, inte minst i ljuset av den pragmatism som förespråkas, används på ett vis som också är användbart då man tittar på barns hälsa. Då man använder socioekonomiska indikatorer för barn är det viktigt att man i ett val mellan olika indikatorer försäkrar sig om att man använder den som enligt forskningen är mest relevant. Dessa indikatorer är inte nödvändigtvis alltid desamma som för de vuxna.

4.3.4.

Utredningens förslag om att inrätta en GD-grupp för en god och jämlik hälsa anser Barnombudsmannen överlappar tidigare uppgifter i myndighetsnätverket för Barn- och Ungdomsfrågor där Folkhälsomyndigheten leder en arbetsgrupp för hälsofrågor ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Barnombudsmannen tror att det är effektivare att folkhälsoperspektivet för barn tillvaratas inom ramen för den struktur myndigheterna själva tagit initiativ till snarare än inom ett nytt nätverk. Om en ny grupp ändå ska inrättas måste man ställa sig frågan om hur just barns ojämlika hälsa kan tillvaratas på ett fullgott sätt.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Jonas Karlsson.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som pdf