Remiss av utkastet till lagrådsremiss Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Dnr 3.9:0384/17
Ställd till Justitiedepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på promemorian. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner remissvaret som pdf