Se barnet! Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning (SOU 2017:6) (dnr Ju2017/01226/L2)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0203/17

Inledning 
Barnombudsmannen yttrar sig över förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen har stor erfarenhet av frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Frågan har under många år varit föremål för våra rapporter, fördjupningsarbeten och remissbetänkanden. Vi har pratat med många barn och unga med erfarenhet av vårdnadstvister och genom samtal, mejl och brev får vi löpande information om barns situation och synpunkter.

Inledningsvis vill Barnombudsmannen lyfta ett antal genomgripande synpunkter på utredningen. Barnombudsmannen välkomnar flera av utredningens förslag. Vi anser dock att utredningen har flera allvarliga brister:

1) Avsaknad av ett barnrättsperspektiv
2) Brister angående barns delaktighet
3) Utredningen skiljer inte på konflikter med och utan våld
4) Utredningen bortser från frågor om umgänge och boende

Ladda ner hela remissvaret