Remiss av betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)

Dnr 3.9:0456/17
Ställd till Arbetsmarknadsdepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på betänkandet. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Fredrik Malmberg
barnombudsman