Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11) (dnr S2017/01878/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0327/17

I promemorian lämnas förslag till ändrade regler om retroaktivitet i fråga om efterlevandestöd. Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslagen.

Föredragande i ärendet har varit juristen Julia Boija.

Fredrik Malmberg
barnombudsman